კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის

კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის

კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის

კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის; ვისაცარუყვარსღიაოფისისკონცეფცია, არ იცის რომ ღია ოფისი ზრდისკომუნიკაციას, აძლევსკომფორტსდააძლიერებსგუნდურმუშაობას! ფაქტია, რომღიაოფისებიზრდისკრეატიულობასდაამცირებსუხერხულობას, რომელიცშეიძლებაწარმოიშვასთანამშრომლებსშორისიერარქიისგან, რადგანგუნდისყველაწევრიერთნაირგარემოშიადაესიწვევსიდეებისგაცვლას. უკეთესად თუვიტყვით, რაუნდაგააკეთოთხმაურთანდაყურადღებისგაფანტვასთან, ამისგამოსავალიარსებობს. თქვენშეგიძლიათგაზარდოთთქვენიპროდუქტიულობადაკონცენტრაციათქვენიკოლეგებისგანიზოლირებისგარეშე. ამისათვისსაჭიროასწორიდაკარგადგააზრებულიღიაოფისისგეგმა. ჰაეროვანიდაფართოღიაოფისი, რომელიცგაზრდისთანამშრომლებისკონფიდენციალურობისგრძნობასშუშისკუბებშიმოხვედრისგარეშედასაშუალებასმისცემსმათმოახდინოსსამუშაოგარემოსპერსონალიზირება, ასევეშეიძლებაუფრობედნიერიგახადოს, ვიდრედერეფნისირგვლივგაწყობილიდახურულიოთახები. Როგორკეთდება ეს? აქარისრამდენიმეიდეაღიაოფისისდიზაინისთვის!

აღარარისმოსაწყენიდაერთფეროვანისაოფისეგეგმები

მრავალიწლისგანმავლობაში, ღიაოფისისგეგმებიხშირადმოიცავდამაგიდებსადაერთანორშეხვედრისდარბაზსერთმანეთისგვერდით. ღიასაოფისემაგიდებიც ხშირადშედგებოდასტანდარტულიოთხკუთხედებისაგანანოთხიმაგიდისგან შემდგარიყვავილისფორმისმტევანისაგან, ამიტომთანამშრომლებსჰქონდათმცირეანსაერთოდარჰქონდათპირადისივრცე. დღესასეთიოფისებიშეიცვალაღიაოფისისდიზაინით, რომელიცქმნისუფროკომფორტულდამშვიდგარემოსთანამშრომლებისთვის. მათგანყველაზეპოპულარულიანახევრადდახურულიოფისები, რომლებიცPixar-მაცსცადაიმდროს რომელიც გაომირჩა დიდიდავრცელისაერთოსივრცეებით, რომლებიცაკავშირებსმათ. ამრიგად, ზოგს შეუძლიათიმუშაონსაკუთარპერსონალიზებულტერიტორიაზე, ხოლოზოგს შეუძლიათიმუშაონსაერთოადგილებში.

მრავალფეროვნებასაქვსმნიშვნელობა მეორეალტერნატივაარისახალიპორტატულიგადაწყვეტილებები, სადაცპირადისივრცისსაზღვარიცვალებადიდამობილურიადასადაცთანამშრომლებსშეუძლიათშექმნანსხვადასხვასამუშაოსივრცეავეჯისადგილისშეცვლით. გარდაამისა, გარემო, რომელიცსაშუალებასაძლევსერთზემეტსამუშაოსტილს, ისევეროგორცეგრეთწოდებული “coworkingspaces”, რომელიცბოლოწლებშისთავაზობენcoworkingსივრცეებს, ასევეკარგიალტერნატივააღიაოფისისთვის. ახალითაობისღიაოფისისდიზაინებში; არისადგილები, სადაცთანამშრომლებსშეუძლიათთავიდააღწიონყურადღებისგაფანტვასსაჭიროებისშემთხვევაში, საერთოდათანამშრომლობითიადგილებიგრძელიდაფართომაგიდებით, სატელეფონოსაუბრისკუთხეებით, ლაუნჯებით, პირადიმაგიდებითდაშეხვედრებისადგილებიმინითანმისგარეშე. გასაკვირიარარის, რომესადგილებიიმდენადპოპულარულია, რომმუშაობისაქტიარარისმხოლოდრვასაათისგანმავლობაშიმაგიდასთანჯდომა. თქვენასევეშეგიძლიათგაზარდოთთქვენითანამშრომლებისეფექტურობადაშექმნათსასიამოვნოსამუშაოგარემო, თქვენსსამუშაოადგილზეამახალითაობისღიაოფისისდიზაინისჩართვით. ყველაფერირაცთქვენგჭირდებათარისკრეატიულობა.

01 Nisan 2022
300 ნახვები

ვიზიტორთა კომენტარები

ჩვენი ვიზიტორების კომენტარები

კომენტარი არ არის.პირველი კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით.

დაწერე კომენტარი

გსურთ გამოთქვათ თქვენი აზრი ამ თემაზე?
Open chat